×
 1. Postanowienia wstępne i definicje
  1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisów internetowych prowadzonych przez Mediapop sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka” lub „Usługodawca”), ul. Żenczykowskiego 3/20, 00-707 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000589873, kapitał zakładowy 415150,00 zł, NIP: 7010518274, e-mail: kontakt@mediapop.pl
  2. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. 2020, poz. 344, ze zm.).
  3. Regulamin udostępniany jest pod adresami poszczególnych Serwisów (https://jastrzabpost.pl/regulamin-serwisu; https://www.popularne.pl/regulamin/; https://genialne.pl/regulamin/; https://pysznosci.pl/regulamin/; https://kochamyzwierzaki.pl/regulamin/; https://5mindlazdrowia.pl/regulamin/; https://nauka.rocks/regulamin/; https://techpremiery.pl/regulamin/; ) w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie oraz wydrukowanie.
  4. Poprzez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:
   1. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisów.
   2. Serwisy – następujące serwisy internetowe prowadzone przez Usługodawcę w podanych poniżej domenach internetowych, ich subdomenach oraz innych adresach będących przekierowaniami ze wskazanych poniżej adresów:
    1. serwis jastrzabpost.pl prowadzony w domenie internetowej www.jastrzabpost.pl
    2. serwis popularne.pl prowadzony w domenie internetowej www.popularne.pl
    3. serwis genialne.pl prowadzony w domenie internetowej www.genialne.pl
    4. serwis pyszności.pl prowadzony w domenie internetowej www.pysznosci.pl
    5. serwis Kochamy Zwierzaki prowadzony w domenie internetowej www.kochamyzwierzaki.pl
    6. serwis 5 Minut dla Zdrowia prowadzony w domenie internetowej www.5mindlazdrowia.pl
    7. serwis Nauka jest Niesamowita prowadzony w domenie internetowej www.nauka.rocks
    8. serwis Zdrowe Plecy prowadzony w domenie internetowej www.zdroweplecy.net
    9. serwis Tech Premiery prowadzony w domenie internetowej www.techpremiery.pl
    10. inne serwisy internetowe Spółki.
   3. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w ramach poszczególnych Serwisów, opisane w sekcji 3.1 Regulaminu.
   4. Materiały – umieszczane w Serwisach teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z danego Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Podejmując korzystanie z danego Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Warunki techniczne
  1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów, Usługobiorcy powinni dysponować:
   1. urządzeniem końcowym z dostępem do sieci Internet (w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych, powinny mieć one dodatkowo zainstalowany system operacyjny iOS albo Android);
   2. najnowszą wersją przeglądarki internetowej: Mozilla FireFox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Apple Safari, obsługującą technologie cookies.
  2. Spółka nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem do wymagań technicznych, w tym pozyskania odpowiedniego sprzętu i oprogramowania oraz uzyskania, utrzymania i opłacenia właściwego łącza.
 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną (dostęp do Serwisów). Prawa i obowiązki Stron
  1. Usługi świadczone przez Spółkę w ramach Serwisów obejmują w szczególności:
   1. zapewnianie dostępu do Materiałów umieszczanych w ramach Serwisów, w sposób zapewniający zapoznanie się z ich treścią, udostępnianych na indywidualne żądanie w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym;
   2. dopasowania treści komunikatów reklamowych do preferencji Użytkownika w oparciu o dostarczone informacje, w szczególności poprzez analizę jego aktywności;
   3. udostępnianie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu dodawania komentarzy w poszczególnych Serwisach oraz ich wyświetlanie;
   4. przesyłanie newsletterów.
  2. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników może być różny dla każdego z Serwisów.
  3. Świadczenie usług dostępu do poszczególnych funkcjonalności Serwisów następuje nieodpłatnie.
  4. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Serwisie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu (za wyjątkiem funkcjonalności umożliwiającej umieszczanie przez Użytkownika komentarzy w treści danego Serwisu). Ponadto Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy skierowane na adres elektroniczny właściwy w sprawach reklamacji.
  5. Spółka zastrzega, że w trakcie usługi dostępnej z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych, mogą zaistnieć, pozostające poza kontrolą Usługodawcy, obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów, tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.
  6. Spółka informuje, że korzystanie z usług świadczonych przez sieci informatyczne wiąże się z ryzykiem. Główne ryzyka korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną obejmują m.in. ryzyko poniesienia szkody przez działanie złośliwego oprogramowania, ataków socjotechnicznych i hakerskich. Spółka rekomenduje, aby Użytkownik zaopatrzył urządzenie końcowe, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował.
  7. Dostępność do Serwisów dla Użytkownika przebywającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być ograniczona w całości lub części.
  8. Funkcjonowanie Serwisów wymaga cyklicznego monitoringu technicznego, poprawek i konserwacji, co może spowodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w działaniu Serwisów.
  9. Spółka dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości działania Serwisów, ale w zakresie wynikającym z właściwości sieci Internet, z której korzysta Użytkownik, Spółka nie gwarantuje nieprzerywanego i niezakłóconego dostępu do Serwisów.
  10. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisach treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących. Usługodawca ma nadto prawo do zmiany kolejności publikowanych treści w tym wyróżniania treści przez siebie wybranych, nie ograniczając jednocześnie dostępu do pozostałych Materiałów.
  11. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
   1. niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
   2. niezamieszczania treści zawierających wulgaryzmy, powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
   3. niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
   4. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
   5. dokonywania jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów.
  12. Usługodawca zwraca uwagę, że na stronach internetowych Serwisów można uzyskać dostęp do treści, które mogą okazać się nieodpowiednie dla osób małoletnich. Usługodawca podejmuje starania w celu odpowiedniego oznaczania takich treści, jednakże z uwagi na specyfikę usług świadczonych drogą elektroniczną nie może zapewnić pełnego zabezpieczenia osób małoletnich przed dostępem do treści, które nie są dla nich przeznaczone (w szczególności małoletni użytkownik Serwisu może zignorować odpowiednie komunikaty i ostrzeżenia wprowadzone przez Usługodawcę).
 4. Odpowiedzialność
  1. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w takim w zakresie w jakim odpowiedzialności nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących.
  2. Usługodawca zastrzega, że wszelkie objęte Materiałami treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że informacje zamieszczone w ramach udostępnianych Materiałów, jak w szczególności wszelkiego rodzaju dane, porady i wskazówki, nie zastąpią porad ani wskazówek udzielonych przez eksperta w tej dziedzinie na podstawie szczegółowej analizy wszystkich okoliczności danego przypadku. Wskazane wyżej treści są przygotowywane z dołożeniem starań, aby były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność czy możliwość zastosowania się do zawartych w nich danych, wskazówek, porad, itp., ani za skutki ich zastosowania.
 5. Prawa własności intelektualnej
  1. Treści cyfrowe składające się na Serwis podlegają ochronie prawnej, w tym na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o ochronie baz danych.
  2. Serwisy oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisach, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
  3. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisach przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisach utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa w szczególności regulujących zasady dozwolonego użytku, prawa cytatu lub licencji otwartych.
  4. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisach Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
  5. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisów oraz utworów i baz danych w nich zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
 6. Zasady zamieszczania komentarzy
  1. Użytkownik zobowiązany jest posiadać uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia komentarzy w Serwisach w sposób zgodny z prawem, w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich.
  2. W celu uniknięcia wątpliwości, Spółka nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej, a jedynie zapisuje komentarz w infrastrukturze technicznej danego Serwisu i udostępnia w sieci Internet.
  3. Usługodawca jest uprawniony usunąć każdy komentarz w każdej chwili, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba.
  4. Niedopuszczalne jest publikowanie treści bezprawnych. W szczególności, niedopuszczalne jest umieszczanie w treści komentarzy przekazów reklamowych oraz materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.
  5. Zgłoszenia treści bezprawnych należy dokonywać do Usługodawcy.
  6. Żaden Użytkownik nie może identyfikować się oznaczeniem powszechnie uznawanym za wulgarne, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do oznaczenia innego Użytkownika.
  7. Usługodawca nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
  8. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy nieposiadających treści.
  9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, niezgodnych z zapisami niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w danym Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
  10. Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwisie rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
  11. Komentujący w danym Serwisie wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach Serwisów prowadzonych przez Usługodawcę.
 7. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisów, bądź związaną z Usługami, wysyłając wiadomość email pod adres webmaster@mediapop.pl lub listownie na adres Spółki.
  2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Serwis oraz Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej). Spółka może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
  3. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Spółkę niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 8. Dane osobowe i pliki cookies
  1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://techpremiery.pl/privacy-policy/.
 9. Postanowienia końcowe
  1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
  2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski oraz oświadczenia do Usługodawcy, Użytkownik może kierować na adres e-mail: kontakt@mediapop.pl
  3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.02.2021 r.